Het dagelijks bestuur van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen heeft met belangstelling kennis genomen van de verklaringen van de SP.a-voorzitter op het feest van de Arbeid inzake de bestrijding van de armoede in Vlaanderen en zijn oproep naar de Vlaamse regering om het begrotingsoverschot van 200 miljoen exlusief aan armoedebestrijding te besteden.

Wij citeren uit uw webstek:

Vlaanderen is rijk, maar toch leven 1 op de 10 mensen vandaag in armoede. Om de schande aan te pakken wil de SP.a 200 miljoen euro investeren in een heuse War on Poverty. Daarmee gaan wij 2.000 hulpverleners aan het werk zetten. Dat zijn onze grondtroepen. Zij moeten – vaak verborgen – armoede helpen dedecteren, gezinnen intensief begelieden en hen helpen hun weg te vinden in het ingewikkelde web van sociale instanties en maatregelen. En ervoor zorgen dat hulp terechtkomt bij zij die het echt nodig hebben: dit is nieuw socialisme.
Het zal u zeker bekend zijn dat in uitvoering van de 6de staats(mis)vorming en de bijzondere financieringswet die Vlaanderen na de overdracht van een aantal bevoegdheden, met een vermindering van de federale toelage ten bedrage van 755 miljoen euro geconfronteerd, de Vlaamse regering verplichtte de dienstverlening af te bouwen en/of de kosten ervan te verhogen.

Bovenop deze financiële aderlating ondergaat Vlaanderen jaar in, jaar uit, een financiële amputatie van om en bij de 7,8 miljard euro doorheen:

• De federale beleidsbeslissingen;
• De bijzondere financieringswetten;
• De sociale zekerheid;
• De afbetaling van de federale schuld.

De CERPE (studiedienst van de Naamse universiteit) raamt de financiële transfers van noord naar zuid op 7,8 miljard euro, dit zonder rekening te houden met de aflossing van de staatsschuld. Deze overdrachten werden recent door een studie van de Vlaamse regering bevestgd.

Louis VERBEKE, voorzitter van de VLERICK BUSINESS SCHOOL merkt in DE TIJD van 2 september 2014 terecht op:

Wanneer vertellen we eens heel duidelijk op basis van feiten aan het hele land dat het onverantwoord is voor Vlaanderen om 8 à 10 procent van zijn B.B.P. over te dragen om het prompt verloren te zien uitdelen, zonder hoop op beterschap?

Deze financiële aderlating verhindert Vlaanderen ondermeer (niet cumulatief):

• Ieder jaar 50.000 sociale woningen te bouwen;
• Ieder jaar alle werkings- en investeringsbehoeften in het Vlaams onderwijs op te vangen;
• Ieder jaar alle noden van de Vlaamse Zorgsector te leningen;
• Ieder jaar de volledige Vlaamse wegeninfrastructuur te renoveren;
• Ieder jaar rusthuizen voor onze senioren te bouwen zonder de dagverblijfskosten te verhogen;
• Ieder jaar probleemloos de Vlaamse culturele- en sportverenigingen te betoelagen;
• Ieder jaar zonder problemen de infrastructuur en de werking van de Vlaamse kinderopvang te financieren;
• Ieder jaar zonder problemen de kinderbijslag en leeftijdsbonus te financieren;
• Ieder jaar de belastingen substantieel verlagen zonder de dienstverlening af te moeten bouwen;
• Ieder jaar de koopkracht verhogen van 692.000 Vlamingen die nu onder de armoedegrens leven;
• Ieder jaar de 11,2 % kinderen die in Vlaanderen in armoede geboren worden kansen te geven;
• Ieder jaar de 20 % alleenstaande Vlamingen die nu in armoede leven uitzicht geven op beterschap.

Het verwondert ons dan ook dat uw politieke formatie geen aandacht besteedt aan deze toenemende en onomkeerbare veraming van Vlaanderen. Op het einde van deze legislatuur zullen deze financiële transfers 39 miljard euro bedragen, terwijl deze niet kunnen verhinderen dat het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap tegen een budgettair tekort van 1 miljard euro aankijken.

Het OVV vereemt dan ook graag welke beleidsmaatregelen uw politieke formatie voorstelt om deze financiële aderlating te stoppen en de gewesten en de gemeenschappen bevoegd te maken voor de eigen ontvangsten en verantwoording af te leggen voor het gebruik ervan.

Dan pas kan de War on Poverty worden gewonnen.

Met mijn brief van 20 mei 2018 heb ik de SP.a voorzitter met deze vaststellingen geconfronteerd.

Willy DE WAELE
Voorzitter